Privacyverklaring Diëtistenpraktijk lamers

Diëtistenpraktijk Lamers gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat
is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25
mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Lamers dan hebben wij gegevens van
u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het
contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Diëtistenpraktijk Lamers heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar
werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens
aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige
persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking
tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële
doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Diëtistenpraktijk Lamers bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de
dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Lamers zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming
verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan
verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Lamers heeft met
andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Lamers zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting
organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk
Lamers een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Lamers blijft verantwoordelijk voor
deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
(info@dietistenpraktijklamers.nl). Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor
legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Lamers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk
dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, Uw gegevens onjuist bewaard worden of
zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het
(telefoonnummer 06-31660757) of via (info@dietistenpraktijklamers.nl).

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
raadplegen.